• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

 

آدرس جلسات انجمن SA ایران (بهبودی از اعتیاد جنسی و پورنوگرافی)

 

يک جلسه، جمع شدن دو يا چند معتاد جنسی می‌باشد که تجربه، توانايی و اميدهايشان را با هم برای کسب بهبودی تقسيم می‌کنند. ما به خواندن بروشورها، و به مشارکت گرداننده که در مورد نحوه کارايی جلسه در زندگی‌اش صحبت می‌کند، گوش می‌دهيم. رفاقت با ديگر معتادان جنسی اساس بهبودی ماست. جلسه جايی نيست که اخبار بد را تعريف کنيم. بلکه جايی است که ما کارهايی را که شخصاً، يا با کمک ديگران، برای يافتن راه حلی برای مشکل‌مان انجام داديم را با ديگران درميان می‌گذاريم. به عبارت ديگر، کارهايی که ما برای رهايی از شهوت و مسائل جانبی آن انجام می‌دهيم، به گونه‌ای که به زندگی‌مان معنای واقعی می‌بخشيم. (ابزارهای SA - صفحه ۴)

 

آدرس جلسات انجمن اس ای - SA - اعتیاد جنسی و پورنوگرافیآدرس جلسات معتادان جنسی گمنام - اعتیاد به پورنوگرافی و شهوت

دفترچه آدرس جلسات (فایل pdf) 

Hide Main content block

بالا