• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

استان خراسان شمالی

شماره تماس آدرس جلسات انجمن معتادان جنسی گمنام SA استان خراسان شمالی (آقایان):  ☎ 09904997932

 

 آدرس جلسات:
1- بجنورد، قیام جنوبی روبروی تعزیرات حسینیه ارکانی ها 

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه - ساعت 7:30 تا 9

  

2- شیروان خیابان فروغی، مسجد باب الحوائج

روزهای دوشنبه و چهارشنبه و جمعه - ساعت 9 تا 10:30 

بالا