• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

استان لرستان

۱- نورآباد، پارک بابا طاهر

شنبه و چهارشنبه (ساعت ۱۹.۳۰)

شماره تماس: ۰۹۱۶۹۶۱۶۶۱۳

 

۲- ازنا، اداره بهزیستی

جمعه (ساعت ۱۸ «شش ماه اول سال»، ساعت ۲۰:۳۰ «شش ماه دوم سال») 

 

۳- کوهدشت، بهشت زهرا، پشت پارک کودک (شهرک بهساز)

شنبه و دوشنبه - ساعت ۲۱ (شش ماهه دوم ۲۲)

شماره تماس: ۰۹۱۶۷۰۸۴۹۶۲

بالا