• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

جلسات بانوان

آدرس جلسات بانوان انجمن SA ایران:

 

آذربایجان شرقی

۰۹۱۴۲۱۷۳۳۲۶


اصفهان

۰۹۱۳۶۸۳۰۷۹۹


تهران

۰۹۳۸۰۰۹۲۲۹۳


خراسان رضوی

۰۹۳۹۲۱۳۱۹۸۲


خوزستان

۰۹۳۹۴۳۸۱۴۵۶


فارس

۰۹۳۳۶۹۳۱۲۷۲


قم

۰۹۱۲۱۵۲۱۲۰۶


کرمان

۰۹۱۳۱۴۱۸۶۴۱


گلستان

۰۹۳۶۳۰۷۸۵۶۲


مازندران

۰۹۰۳۳۴۰۶۶۵۹


مرکزی

۰۹۰۱۷۰۵۸۸۶۷


ایران

۰۹۹۰۲۳۲۰۰۱۳

 

 

برای پیوستن به کانال مختص بانوان در تلگرام، می‌توان با شماره آدرس جلسات بانوان ایران، تماس گرفته شود: ۰۹۹۰۲۳۲۰۰۱۳

بالا