• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

جلسات بانوان

آدرس جلسات بانوان انجمن SA ایران:

 

آذربایجان شرقی

۰۹۱۴۲۱۷۳۳۲۶


اصفهان

۰۹۱۳۶۸۳۰۷۹۹


تهران

۰۹۳۸۰۰۹۲۲۹۳


خراسان رضوی

۰۹۳۹۲۱۳۱۹۸۲


خوزستان

۰۹۳۹۴۳۸۱۴۵۶


فارس

۰۹۳۳۶۹۳۱۲۷۲


قم

۰۹۱۲۱۵۲۱۲۰۶


کرمان

۰۹۱۳۱۴۱۸۶۴۱


مرکزی

۰۹۰۱۷۰۵۸۸۶۷


ایران

۰۹۹۰۲۳۲۰۰۱۳

 

 

بانوان محترم، برای پیوستن به کانال تلگرام مختص بانوان، می‌توانند با شماره آدرس جلسات بانوان ایران تماس بگیرند: ۰۹۹۰۲۳۲۰۰۱۳

بالا